FreqSpotter Logo
9.495.000 YFR (Power: 500 kW) Wertachtal, Germany

Family Stations, Inc. (Deutsche Telekom) broadcasting on 9495 kHz between 1900 UTC to 2000 UTC from Wertachtal, Germany!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)