FreqSpotter Logo
13.730.000 WYFR (Family Radio) (Power: 500) Wertachtal, Germany

WYFR (Family Radio) located in Wertachtal, Germany operating on 13730 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)