FreqSpotter Logo
0.930.000 WKY (Power: 5.0 kW) Oklahoma City, OK, United States

WKY Citadel Broadcasting Company broadcasting on 930 kHz from Oklahoma City, OK, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)