FreqSpotter Logo
94.900.000 WKVZ (Power: 6 kW) Ripley, TN, United States

WKVZ Educational Media Foundation broadcasting on 94.9MHz MHz from Ripley, TN, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)