FreqSpotter Logo
101.900.000 WJHM (Power: 61 kW) Daytona Beach, FL, United States

WJHM Cbs Radio Stations Inc. broadcasting on 101.9 MHz MHz from Daytona Beach, FL, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)