FreqSpotter Logo
104.700.000 WDDW (Power: 4.2 kW) Sturtevant, WI, United States

WDDW Bustos Media Of Wisconsin License, Llc broadcasting on 104.7 MHz MHz from Sturtevant, WI, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)