FreqSpotter Logo
440.700.000 W6SAR (o131.8elx) Truckee, CA, United States

W6SAR Repeater located in Truckee, CA, United States operating on 440.7000 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)