FreqSpotter Logo
1.282.950.000 W6MYH (100.0) Long Beach, CA, United States

W6MYH Repeater located in Long Beach, CA, United States operating on 1282.950 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)