FreqSpotter Logo
1.282.525.000 W6KRW (88.5) Signal Peak, CA, United States

W6KRW Repeater located in Signal Peak, CA, United States operating on 1282.525 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)