FreqSpotter Logo
927.962.500 W6DMV (100.0Hz) Pasadena, CA, United States

W6DMV Repeater located in Pasadena, CA, United States operating on 927.9625 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)