FreqSpotter Logo
9.460.000 Voice of Turkey (Power: 500) Cakirlar, Turkey

Voice of Turkey located in Cakirlar, Turkey operating on 9460 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)