FreqSpotter Logo
13.870.000 Voice of America (Power: 250) Wertachtal, Germany

Voice of America located in Wertachtal, Germany operating on 13870 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)