FreqSpotter Logo
15.530.000 Sudan Radio Service(SSIRI) (Power: 250) Dhabayya, United Arab Emirates

Sudan Radio Service(SSIRI) located in Dhabayya, United Arab Emirates operating on 15530 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)