FreqSpotter Logo
9.505.000 Radio Record (Power: 7.5) Sao Paulo, Brazil

Radio Record located in Sao Paulo, Brazil operating on 9505 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)