FreqSpotter Logo
6.160.000 Radio Boa Vontade (Power: 5) Porto Alegre, Brazil

Radio Boa Vontade located in Porto Alegre, Brazil operating on 6160 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)