FreqSpotter Logo
52.980.000 N6ZQK (#o131.8) Foresthill, CA, United States

N6ZQK Repeater located in Foresthill, CA, United States operating on 52.9800 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)