FreqSpotter Logo
927.975.000 N6VGU (103.5Hz) Mt. Lukens, CA, United States

N6VGU Repeater located in Mt. Lukens, CA, United States operating on 927.9750 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)