FreqSpotter Logo
927.987.500 N6RTR (114.8Hz) Barstow, CA, United States

N6RTR Repeater located in Barstow, CA, United States operating on 927.9875 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)