FreqSpotter Logo
927.225.000 N6LXX (123.0Hz) Blue Ridge, CA, United States

N6LXX Repeater located in Blue Ridge, CA, United States operating on 927.2250 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)