FreqSpotter Logo
927.475.000 N6LXX (DPL 532) Phelan, CA, United States

N6LXX Repeater located in Phelan, CA, United States operating on 927.4750 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)