FreqSpotter Logo
29.620.000 N6JSL (o156.7x) Auburn, CA, United States

N6JSL Repeater located in Auburn, CA, United States operating on 29.6200 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)