FreqSpotter Logo
96.700.000 KZAP (Power: 1.5 kW) Paradise, CA, United States

KZAP Mapleton License Of Chico, Llc broadcasting on 96.7MHz MHz from Paradise, CA, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)