FreqSpotter Logo
88.900.000 KYLV (Power: 4.4 kW) Oklahoma City, OK, United States

KYLV Educational Media Foundation broadcasting on 88.9MHz MHz from Oklahoma City, OK, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)