FreqSpotter Logo
93.700.000 KXZM (Power: 0.028 kW) Felton, CA, United States

KXZM Lazer Licenses, Llc broadcasting on 93.7MHz MHz from Felton, CA, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)