FreqSpotter Logo
1.560.000 KTXZ (Power: 2.5 kW) West Lake Hills, TX, United States

KTXZ Encino Broadcasting, Llc broadcasting on 1560 kHz from West Lake Hills, TX, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)