FreqSpotter Logo
94.700.000 KTWV (Power: 58 kW) Los Angeles, CA, United States

KTWV Cbs Radio East Inc. broadcasting on 94.7MHz MHz from Los Angeles, CA, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)