FreqSpotter Logo
1.000.000 KTOK (Power: 5.0 kW) Oklahoma City, OK, United States

KTOK Clear Channel Broadcasting Licenses, Inc. broadcasting on 1000 kHz from Oklahoma City, OK, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)