FreqSpotter Logo
1.282.075.000 KO6TD (100.0) Mt. Lukens, CA, United States

KO6TD Repeater located in Mt. Lukens, CA, United States operating on 1282.075 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)