FreqSpotter Logo
95.500.000 KLOS (Power: 63 kW) Los Angeles, CA, United States

KLOS Radio License Holding Xii, Llc broadcasting on 95.5MHz MHz from Los Angeles, CA, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)