FreqSpotter Logo
0.590.000 KLBJ (Power: 5.0 kW) Austin, TX, United States

KLBJ Emmis Austin Radio Broadcasting Company, L.p. broadcasting on 590 kHz from Austin, TX, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)