FreqSpotter Logo
90.900.000 KKLW (Power: 0.4 kW) Willmar, MN, United States

KKLW Educational Media Foundation broadcasting on 90.9MHz MHz from Willmar, MN, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)