FreqSpotter Logo
101.900.000 KIYS (Power: 100 kW) Jonesboro, AR, United States

KIYS Capstar Tx Limited Partnership broadcasting on 101.9 MHz MHz from Jonesboro, AR, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)