FreqSpotter Logo
0.930.000 KHJ (Power: 5.0 kW) Los Angeles, CA, United States

KHJ Lbi Radio License Llc broadcasting on 930 kHz from Los Angeles, CA, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)