FreqSpotter Logo
88.500.000 KHIB (Power: 0 kW) Bastrop, TX, United States

KHIB Houston Christian Broadcasters, Inc. broadcasting on 88.5MHz MHz from Bastrop, TX, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)