FreqSpotter Logo
3.955.000 KBS World Radio (Power: 300) Skelton, United Kingdom

KBS World Radio located in Skelton, United Kingdom operating on 3955 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)