FreqSpotter Logo
91.900.000 KBHZ (Power: 25 kW) Willmar, MN, United States

KBHZ Christian Heritage Broadcasting, Inc. broadcasting on 91.9MHz MHz from Willmar, MN, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)