FreqSpotter Logo
88.500.000 KBDC (Power: 0 kW) Mason City, IA, United States

KBDC American Family Association broadcasting on 88.5MHz MHz from Mason City, IA, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)