FreqSpotter Logo
1.282.675.000 KB6MRC () El Sereno, CA, United States

KB6MRC Repeater located in El Sereno, CA, United States operating on 1282.675 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)