FreqSpotter Logo
1.283.150.000 KB6CJZ (85.4) Orange, CA, United States

KB6CJZ Repeater located in Orange, CA, United States operating on 1283.150 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)