FreqSpotter Logo
145.290.000 K7IJ (o131.8x) Berkeley, CA, United States

K7IJ Repeater located in Berkeley, CA, United States operating on 145.2900 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)