FreqSpotter Logo
224.060.000 K6ZWZ (o127.3) ElDoradoHills, CA, United States

K6ZWZ Repeater located in ElDoradoHills, CA, United States operating on 224.0600 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)