FreqSpotter Logo
223.780.000 K6JSI (o141.3ex) Fresno, CA, United States

K6JSI Repeater located in Fresno, CA, United States operating on 223.7800 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)