FreqSpotter Logo
443.525.000 K6JSI (o107.2lxI:3492) Modesto, CA, United States

K6JSI Repeater located in Modesto, CA, United States operating on 443.5250 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)