FreqSpotter Logo
2.110.000 IBB (Power: 250 kW) , Sri Lanka

International Broadcasting Bureauu (International Broadcasting Bureauu) broadcasting on 2110 kHz between 1600 UTC to 1630 UTC from , Sri Lanka!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)