FreqSpotter Logo
6.070.000 ELWA Monrovia (Power: 1) Monrovia, Liberia

ELWA Monrovia located in Monrovia, Liberia operating on 6070 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)