FreqSpotter Logo
145.138.000 DB0THA (Grid: JO50JR) Schneekopf, Germany

DB0THA Repeater located in Schneekopf, Germany operating on 145.1380 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)