FreqSpotter Logo
7.320.000 BBC Worldservice (Power: 300) Limassol, Cyprus

BBC Worldservice located in Limassol, Cyprus operating on 7320 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)