FreqSpotter Logo
17.525.000 BBC Worldservice (Power: 300) Limassol, Cyprus

BBC Worldservice located in Limassol, Cyprus operating on 17525 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)