FreqSpotter Logo
11.945.000 BBC Worldservice (Power: 250) Mahe, Seychelles

BBC Worldservice located in Mahe, Seychelles operating on 11945 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)