FreqSpotter Logo
6.030.000 BBC Worldservice (Power: 250) Al Seela, Oman

BBC Worldservice located in Al Seela, Oman operating on 6030 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)