FreqSpotter Logo
5.875.000 BBC (Power: 250 kW) Limassol, Cyprus

BBC Worldservice (VT Merlin Communications Ltd.) broadcasting on 5875 kHz between 1500 UTC to 1550 UTC from Limassol, Cyprus!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)