FreqSpotter Logo
2.095.000 BBC (Power: 300 kW) Skelton, United Kingdom

BBC Worldservice (VT Merlin Communications Ltd.) broadcasting on 2095 kHz between 2100 UTC to 2300 UTC from Skelton, United Kingdom!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)