FreqSpotter Logo
4.920.000 AIR Chennai (Power: 50) Chennai (Madras), India

AIR Chennai located in Chennai (Madras), India operating on 4920 Khz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)