FreqSpotter Logo
1.460.000 KTYM (Power: 5.0 kW) Inglewood, CA, United States

KTYM Trans America Broadcasting Corp. broadcasting on 1460 kHz from Inglewood, CA, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)