FreqSpotter Logo
1.340.000 KWLM (Power: 1.0 kW) Willmar, MN, United States

KWLM Lakeland Broadcasting Company broadcasting on 1340 kHz from Willmar, MN, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)