FreqSpotter Logo
1.300.000 WGDJ (Power: 5.0 kW) Rensselaer, NY, United States

WGDJ Capital Broadcasting, Inc. broadcasting on 1300 kHz from Rensselaer, NY, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)